Condicións de Reserva Online

Todas as reservas realizadas a través do portal http://www.adeines.com (en diante, o Sitio Web), propiedade de RAUL PAZ REY, están suxeitas ás presentes condicións xerais de contratación (en diante, GGC).
Os CGC compleméntanse co Aviso Legal e a Política de Privacidade, que deberán ser plenamente aceptados polos Usuarios do Sitio Web con carácter previo á realización da compra e, unha vez aceptados, entenderanse incluídos no CGC para os efectos legais oportunos.
Ao facer a reserva no sitio web, acepta automaticamente estas condicións. Léaos atentamente.
A reserva de calquera servizo supón a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das presentes CGC, sen prexuízo da aceptación das condicións particulares que poidan ser de aplicación á hora de adquirir determinados servizos.
RAUL PAZ REY queda facultado para modificar unilateralmente todas e cada unha das obrigas recollidas nas presentes condicións, sen previo aviso, coa excepción de que esta potestade de modificación non pode afectar aos contratos que nese momento estean en vigor.
Os servizos ofrecidos diríxense, única e exclusivamente, a persoas físicas, maiores de idade, e persoas xurídicas, consideradas como “consumidores” ou “usuarios” na lexislación vixente de aplicación.
O Sitio Web non precisa de subscrición previa para a simple navegación, acceso ou uso do servizo en cuestión.

DATOS DO OPERADOR

Razón social: RAUL PAZ REY
Denominación comercial: VIVENDA DE USO TURÍSTICO ADEINES
Domicilio social: AVDA DE SANTIAGO 35, 36680 – A ESTRADA (PONTEVEDRA)
C.I.F.: 76871457Y
Autorización administrativa previa, nº REAT: H-PO-2278, VUT-PO-006358 e VUT-PO-007031, sendo o órgano competente encargado da súa supervisión a Axencia Turismo de Galicia, dependente da Presidencia da Xunta. de Galicia.

SERVIZOS

A información facilitada por RAUL PAZ REY ao consumidor ou usuario sobre os servizos ofertados axustarase ás características esenciais do servizo que se reserva. Non obstante, resulta evidente que, no que se refire ás fotografías, teñen un carácter meramente indicativo, podendo existir variacións no seu aspecto físico, pero sen menoscabar a integridade e prestación do servizo solicitado.
RAUL PAZ REY manterá permanentemente actualizados os prezos dos servizos.
Cando se seleccionan as vivendas indícanse todos os servizos dos que dispoñen.
RAUL PAZ REY queda exonerado das opinións ou comentarios realizados e difundidos polos consumidores e usuarios a través do sitio web, nin será responsable do uso que o usuario faga desa información.

PARTICULARIDADES

OCUPANTES.- O cliente só poderá acomodar o número máximo de persoas definido nas características do piso e na tarifa contratada.
LIMPEZA.- O piso porase a disposición do cliente en condicións de limpeza adecuadas. O cliente comprométese a deixar o piso en condicións razoablemente limpas sen restos de lixo nin comida.
EQUIPAMENTO.- O cliente comprométese a deixar o piso coas mesmas condicións de conservación do mobiliario e equipamento que atopou na entrada.
MODIFICACIÓNS.- Reservámonos o dereito de cambiar o piso contratado por outro de características similares ou superiores en casos de forza maior como ocupación ou desperfectos que se produzan con posterioridade á data da reserva. Estes cambios non terán ningún custo para o cliente.

PREZO

Os prezos dos servizos que aparecen na nosa web están indicados en euros e inclúen os impostos aplicables e a súa correspondente desagregación, salvo indicación en contrario.
O prezo de cada vivenda é o que aparece na nosa web ou, no caso dunha reserva telefónica, o indicado no momento de realizar a reserva.
Todas as reservas son de prepago e as reservas directas deben pagarse como máximo 5 días antes da data de chegada, ou segundo acordo co propietario.
O desglose do prezo, xunto co tipo impositivo aplicable, pódese consultar na páxina web antes de formalizar a reserva ou, se a reserva se realiza por teléfono, indicarase por ese medio.
En función da súa política comercial, RAUL PAZ REY poderá realizar variacións de prezos finais xa sexa por fidelización, por adquisición de produtos dunha determinada entidade ou relevancia, así como outras que RAUL PAZ REY poida estipular no seu momento. Non obstante, será RAUL PAZ REY o que libre e voluntariamente ofreza estes descontos e/ou bonificacións a quen o considere oportuno, non podendo ser demandados nin solicitados en ningún momento polo cliente.

MÉTODOS DE PAGO

La empresa pone a su disposición las siguientes formas de pago:

Tarjeta de crédito o debito

Con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a los propietarios de las tarjetas de crédito, han incluido un número de tres dígitos en sus tarjetas denominado CSC que sirve como código de identificación para verificar la presencia física de la tarjeta durante las transacciones a través de Internet. Este número de tres dígitos aparece impreso en el reverso de su tarjeta (en la zona de firma), inmediatamente después del número de tarjeta. Con el propósito de prevenir transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito, RAUL PAZ REY se reserva el derecho de solicitar a sus clientes dichos dígitos de control antes de aceptar la reserva.

El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y RAUL PAZ REY entablará acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta.

RAUL PAZ REY realiza un seguimiento de cada transacción y utilizará todos los medios disponibles por la Ley para que aquellas personas que realicen compras fraudulentas sean sancionadas por las autoridades.

Transferencia

Si prefiere la modalidad de pago por transferencia convencional (usted anota nuestro número de cuenta y realiza la transferencia presencial en su banco más cercano), “indicar datos para realizar transferencia”.

Si prefiere la modalidad de pago por transferencia on-line (realizar directamente a través de la Web de RAUL PAZ REY su transferencia), “indicar datos CLIENTE para realizar transferencia” para introducir sus datos.

Debe ser realizada en la moneda euro.

Es importante que indique en Observaciones: “pedido nº x”, así como su nombre y apellidos.

Es importante que realice la transferencia durante los 3 días posteriores a haber realizado el pedido, para evitar que su orden de pedido caduque. 

No se considerará efectiva la reserva hasta que RAUL PAZ REY pueda constatar de forma efectiva que se ha efectuado el ingreso.

Recuerde que todas las eventuales comisiones de cambio y bancarias corren por su cuenta al optar por este sistema de pago.

FACER UNHA RESERVA

As reservas formalízanse directamente a través da páxina web de RAUL PAZ REY, non existindo intermediarios entre RAUL PAZ REY e o usuario, nin existindo condicións de uso e reserva distintas das reflectidas neste documento.

ADMISIÓN

A cada cliente, unha vez formalizada a súa reserva, entregaráselle un documento que incluirá o nome, tipo e categoría do establecemento, prezo final completo do aloxamento, número ou identificación da vivenda asignada e data de entrada e saída. así como calquera outra condición pactada. A información correspondente ao prezo final completo do aloxamento axustarase ao disposto na normativa aplicable.
Dito documento, asinado polo cliente, terá valor acreditativo para todos os efectos.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Tarifa standard
Cancelación antes de 5 días da data de chegada, reembolso íntegro do importe pagado.
Cancelación con menos de 5 días de antelación á data de chegada, non se reembolsa ningún importe, pero as datas poden ser modificadas (dependendo da dispoñibilidade)

Tarifa non reembolsable
En caso de cancelación, non se devolverá ningún importe.

DEREITO DE RETIRADA

Segundo o establecido no artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, o dereito de desistencia non será de aplicación aos contratos que se refiran a:
• A prestación de servizos de aloxamento para fins distintos de vivenda, transporte de mercadorías, aluguer de vehículos, alimentación ou servizos relacionados con actividades de lecer, se os contratos prevén unha data ou período de execución determinado.

SERVIZO AO CLIENTE

Para comunicarse con nós, ofrecémosche diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
Teléfono: 616588225.
Correo electrónico: dinayraul@hotmail.com
Enderezo postal: AVDA DE SANTIAGO 35 36680 – A ESTRADA (PONTEVEDRA)
Web: http://www.adeines.com
Todas as comunicacións e notificacións entre os usuarios e RAUL PAZ REY consideraranse efectivas a todos os efectos, cando se realicen a través de calquera dos medios anteriormente detallados.
Existen impresos de reclamación a disposición do cliente, que se poden solicitar a través dos medios mencionados.

SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONTROVERSIÓNS (PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN)

As controversias entre as partes que poidan derivarse de contratos celebrados exclusivamente por vía electrónica poderán resolverse extraxudicialmente a través da plataforma de resolución de conflitos en liña publicada pola Comisión Europea, que conterá toda a información necesaria para o exercicio dos dereitos correspondentes.
A ligazón á plataforma desde a que se pode exercer a correspondente reclamación é a seguinte:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

XURISDICCIÓN E COMPETENCIA

No caso de que se trate dun consumidor e usuario, as partes sométense, para a resolución dos conflitos derivados das presentes condicións xerais de venda, aos Xulgados e Tribunais da orde civil correspondentes ao domicilio do consumidor, en virtude da súa normativa específica.