Política de privacidade

Dereito á información

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e á Lei orgánica 3. /2018, do 5 de decembro, sobre Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmase ao usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos persoais creado por RAUL PAZ REY e baixo a súa responsabilidade cos datos persoais que poida proporcionarnos mentres navega polo noso sitio web, xa sexa no momento do rexistro ou cando envíe unha mensaxe de correo electrónico.

Responsable do tratamento:

Denominación social: RAUL PAZ REY
Nome comercial: ADEINES VIVIENDAS DE USO TURISTICO / PENSION ADEINES
CIF: 76871457Y
Domicilio social: AVDA DE SANTIAGO 35, 36680 – A ESTRADA (PONTEVEDRA)
Teléfono: 616588225
Correo electrónico con fins de comunicación: dinayraul@hotmail.com

Finalidade do tratamento:

Informámosche de que a finalidade do tratamento dos teus datos é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que nos facilitas os teus datos.
CONTACTO: Xestiona a túa solicitude e envíache información máis detallada.
RESERVAS: Xestiona a túa reserva a través da páxina web http://www.adeines.com propiedade de RAUL PAZ REY (para máis información sobre o tratamento dos teus datos consulta a súa política de privacidade).

Lexitimación:

Artigo 6.1.a) do RGPD. O interesado prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas.
Artigo 6.1.b) do RGPD. Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación por instancia do interesado de medidas precontractuais.

Conservación e tratamento dos datos:

Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude, sempre que non indique o contrario mediante o exercicio do seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que poidan derivarse do seu cumprimento. coa finalidade para a que se recolleron os datos. De ser necesario, RAUL PAZ REY cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios para a súa finalidade, de conformidade co disposto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que acepta comunicarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos co fin de fidelizar a relación entre as partes.
Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.
RAUL PAZ REY non creará ningún tipo de “perfil” a partir da información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.
De conformidade co disposto na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar as comunicacións publicitarias que consideremos do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outros medios equivalentes de comunicación electrónica.
Ten dereito a opoñerse e/ou retirar o consentimento ao tratamento dos datos anteriormente indicados, se é o caso, e en calquera momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, comunicándoo ao responsable. do tratamento no/s enderezo/s indicados.

Medidas técnicas e organizativas

RAUL PAZ REY adopta las medidas técnicas, controles y procedimientos de carácter físico, organizativo y tecnológico, razonablemente fiables y efectivos, orientados a preservar la integridad y la seguridad de sus datos y garantizar su privacidad. No obstante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

Además, todo el personal con acceso a los datos personales ha sido formado y tiene conocimiento de sus obligaciones con relación a los tratamientos de datos personales.

En el caso de los contratos que suscribimos con nuestros proveedores incluimos cláusulas en las que se les exige mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del encargo realizado, así como implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos personales.

Todas estas medidas de seguridad son revisadas de forma periódica para garantizar su adecuación y efectividad.

Sin embargo, la seguridad absoluta no se puede garantizar y no existe ningún sistema de seguridad que sea impenetrable por lo que, en el caso de cualquier información objeto de tratamiento y bajo nuestro control se viese comprometida como consecuencia de una brecha de seguridad, tomaremos las medidas adecuadas para investigar el incidente, notificarlo a la Autoridad de Control y, en su caso, a aquellos usuarios que se hubieran podido ver afectados para que tomen las medidas adecuadas.

Dereitos:

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e a non ser obxecto de decisións automatizadas individualizadas, en relación cos datos obxecto de tratamento, ante o responsable do tratamento no citado enderezo. ou por correo electrónico a dinayraul@hotmail.com, achegando copia do DNI ou documento equivalente. Se non obtivo satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, esta é a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.