Contacto

    De conformidade co disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD). , infórmase de que os datos persoais que nos facilite a través do devandito formulario serán tratados por RAUL PAZ REY “ADEINES VIVIENDAS DE USO TURISTICO / PENSION ADEINES”, co fin de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consulte a política de privacidade.